logo-leaf

Genealogické služby lalala

Pozrite si základné typy genealogického výskumu a ?o získate, ak sa rozhodnete využi? našu pomoc.

v tomto prípade sa vyh?adávajú iba rodiny priamych predkov východzej osoby (prípadne manželského páru), o súrodencoch sa zis?ujú iba základné informácie.

pri spracovaní sa vychádza od najstaršieho zisteného predka (manželského páru) a postupuje sa smerom do sú?asnosti. Rodokme? zah??a všetkých potomkov, ale v každej ?alšej generácii sleduje vždy iba pokra?ujúce vetvy nosite?ov rodového priezvisko (tzn. potomkov ženatých synov).

zah??a všetkých mužských aj ženských potomkov najstaršieho zisteného manželského páru, a to bez oh?adu na ich priezvisko, dôležitá je pokrvná príbuznos? (tzn. potomstvo ženatých synov i vydatých dcér). Pre ve?ké množstvo osôb a rôznos? priezvisk ide o bádate?sky a ?asovo náro?né pátranie.

zachytáva všetkých priamych predkov východiskovej osoby , pri?om sa postupuje zo sú?asnosti do minulosti (rodi?ia , starí rodi?ia, prastarí rodi?ia at?.)

  • Originálny dar?ek pre vašich blízkych
  • Knihu s údajmi o vašom rode
  • Informácie o živote vašich predkov
  • Preklady originálnych textov písaných latinsky, ma?arsky, ?i v starej podobe sloven?iny
  • Presné opisy matri?ných zápisov
  • Fotokópie vybraných matri?ných zápisov
  • Profesionálne spracovaný rodokme?ový graf z po?íta?ového genealogického programu
  • Stru?ný miestopis obcí, v ktorých žili vaši predkovia
  • Význam a pôvod priezviska

Chcem pozna? históriu rodu a vedie? viac o svojich predkoch.

CHCEM RODOKME?

?o dostanete

Inšpirujte sa, v akej podobe chcete dosta? spracovaný výstup genealogického bádania

GRAF

Jednoduchá a preh?adná prezentácia v podobe rodinného stromu obsahuje základné fakty o každej osobe. Spracované v po?íta?i, prípadne rukou skúseného kaligrafa.

KNIHA

Klasické prevedenie v podobe rodinnej kroniky. Detailné informácie o jednotlivcoch i rodinách spracované po generáciách a kapitolách. Ideálna trvalá pamiatka, prípadne reprezentatívny dar.

DATABÁZA

Genealogické dáta o vašej rodine spracované a uložené v štandardnom formáte GEDCOM, ktorý dokáže spracova? každý genealogický program (Family Tree Maker, Ancestry, Family Tree Maker).

RODOKME? NA WEBE

Pode?te sa o rodinnú históriu. Výstup genealogického bádania v podobe internetovej prezentácie umožní spolupracova? na pátraní so vzdialenými príbuznými na druhej strane zemegule.

Rodinná história

TAJOMSTVO RODU

Zaujíma vás odkia? pochádza vaša rodina? Chcete vedie?,  kde žili a kedy sa pris?ahovali do vašej rodnej obce? ?ím sa živili a ako plynul ich život? Premýš?ali ste niekedy nad tým, ako vzniklo vaše priezvisko a aké mená nosili vaši predkovia? V dnešnej uponáh?anej dobe strácame korene a väzby na našich predkov.

Pomôžeme vám ich nájs? a uchova? pre budúce generácie. Pomôžeme vám odpoveda? na vyššie položené otázky. Vypracujeme vám rodokme?, spracujeme rodinnú kroniku. Sta?í si vybra? službu, o ktorú máte záujem. 

Home

Ako za?a??

Ak sa rozhodnete pátrať po rodinnej histórii, na začiatku musíte vykonať sami niekoľko krokov.

1
Zhromaždite rodinné dokumenty
⏶
2
Vyspovedajte starších ?lenov rodiny
⏶
3
Spíšte dáta o vašich predkoch
⏶
4
Kontaktujte nás
⏶

Nemám to?ko ?asu, radšej nech mi rodokme? vypracujú odborníci.

CHCEM RODOKME?

Povedali o nás

Pozrite si, ?o o nás hovoria klienti. Referencie ?udí, ktorým sme spracovali rodokmene.

Chcem vedie? viac!

Bu?me v kontakte

Zaujíma vás genealógia? Chcete si zostavi? rodokme?? Napíšte nám!

Adresa

Máte akúko?vek otázku, ?i postreh? Dajte nám vedie?!

Poštová adresa: Ambroseho 17, Bratislava, Slovensko

Telefón: +421/918/707 252

[contact-form-7 id=“68″ title=“Contact form Home“]